جنس کفی از چرم گاوی.جنس رویه پشتی از برزنت و جنس آستر داخلی از فوتر ضد حساسیت.
نظرات دوستان

پروتون