پارچه نخی با رنگ روشن و بدون پرز
نظرات دوستان

بافت ایران: تولید پارچه تنظیف